Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến sản phẩm cốp pha nhựa span, hệ giàn giáo span.
 
Điện thoại: 0901.518.566