• Diện tích sàn: 12.000 m2, vượt nhịp 10m.
 • Sử dụng: công nghệ sàn bóng SBL - SPAN
 • Sử dụng: Cốp pha nhựa SPAN
 • Sử dụng: Hệ giàn giáo SPAN

 • Diện tích sàn: 12.600 m2, vượt nhịp 21.2m.
 • Sử dụng: Công nghệ sàn bóng SBL - SPAN
 • Sử dụng: Cốp pha nhựa SPAN
 • Sử dụng: Hệ giàn giáo SPAN

 • Diện tích sàn: 6.000 m2, vượt nhịp 16m.
 • Sử dụng: Công nghệ sàn bóng SB - SPAN
 • Sử dụng: Cốp pha nhựa SPAN
 • Sử dụng: Hệ giàn giáo SPAN