KHÁCH SẠN ÁNH DƯƠNG

  • Diện tích sàn: 12.600 m2, vượt nhịp 21.2m.
  • Sử dụng: Công nghệ sàn bóng SBL – SPAN
  • Sử dụng: Cốp pha nhựa SPAN
  • Sử dụng: Hệ giàn giáo SPAN