HẠ LONG VIEW HOTEL

  • Diện tích sàn: 6.000 m2, vượt nhịp 16m.
  • Sử dụng: Công nghệ sàn bóng SB – SPAN
  • Sử dụng: Cốp pha nhựa SPAN
  • Sử dụng: Hệ giàn giáo SPAN